Instalacje gazowe

Uprawnienia odnośnie instalacji gazowych. Zobacz nasze kwalifikacje.

Uprawnienia dotyczące instalacji gazowych
Komisja Kwalifikacyjna przy Towarzystwie Gospodarki Energetycznej w Lublinie wydała Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU.

Komisja kwalifikacyjna działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz 828 i Nr 129, poz 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 04.09.2008r. i protokołu stwierdza, że Pan Antoni Pluta spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
Grupa 3:
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa;
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 KPa;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. : 4, 6

Świadectwo Kwalifikacyjne E3-643/2008/K662 str. 1

Świadectwo Kwalifikacyjne E3-643/2008/K662 str. 2

Świadectwo Kwalifikacyjne E3-643/2008/K662 str. 1

Świadectwo Kwalifikacyjne E3-643/2008/K662 str. 2