Instalacje elektroenergetyczne

Uprawnienia odnośnie instalacji elektroenergetycznych.

Uprawnienia dotyczące instalacji elektroenergetycznych
Komisja Kwalifikacyjna przy Towarzystwie Gospodarki Energetycznej w Lublinie wydała Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU.

Komisja kwalifikacyjna działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz 828 i Nr 129, poz 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu 04.09.2008r. i protokołu stwierdza, że Pan Antoni Pluta spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
Grupa 1:
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
7. sieci elektrycznego oświetlenie ulicznego;
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. : 2, 7, 9

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E1-703/2008/K662 str. 1

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E1-703/2008/K662 str. 2

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr D1-704/2008/k662 str. 1

Świadectwo Kwalifikacyjne Nr D1-704/2008/k662 str. 2