Instalacje gazowe – montaż

Profesjonalny montaż instalacji gazowych.

Montaż instalacji gazowych
Z gazowni gaz ziemny dostarczany jest rurociągiem gazowym do indywidualnych odbiorców. Jego początkowa część znajduje się w ziemi. Z domową instalacją gazową łączy go przyłącze. Następnie gaz doprowadzany jest do kuchenek oraz piecyków gazowych.Schemat instalacji gazowej
Domowa instalacja gazowa jest to układ przewodów, prowadzonych na zewnątrz lub w środku budynku, połączonych ze sobą za pomocą kurka głównego.

Instalacja urządzeń gazowych ograniczona jest pewnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń. Muszą one mieć odpowiednią wysokości, sprawną wentylację, system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania.

Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania takie jak: kuchenki gazowe i kotły, nie mogą być montowane w pokojach, jedynie w kuchniach lub aneksie kuchennym. Wymagają one obecności wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Zalecane jest podłączonie okapu wywiewnego nad kuchenką gazową.

Kotły na paliwa gazowe nie mogą być montowane w każdym rodzaju pomieszczeń, można je montować jedynie zachowując zgodność z poniższymi zasadami:

 • kotły o mocy cieplnej do 30 kW można instalować tylko
  w pomieszczeniach, gdzie nie przebywają stale ludzie
 • kotły o mocy cieplnej od 30 do 60 kW można instalować
  w pomieszczeniach technicznym lub w kotłowniach
 • kotły o mocy cieplnej od 60 do 2 000 kW można instalować
  w kotłowni w budynku wolno stojącym

Urządzenia z zamkniętą komorą spalania, takie jak np. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, są przeznaczone również do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. Muszą jednak być zastosowane koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe o średnicy 125/80 mm wyprowadzone ponad dach lub z boku budynku.

Sieci gazowe średniego lub niskiego ciśnienia doprowadzają do budynków gaz. Sieć gazowa przechodzi w instalację gazową na granicy nieruchomości, którą stanowi główny kurek gazowy.

Podstawowe elementy instalacji gazowej
Domowa instalacja gazowa składa się z następujących elementów:

 • rury (przewody), których zadaniem jest bezpieczny transport i rozprowadzanie gazu pod odpowiednim ciśnieniem
 • łączki i kształtki, których zadaniem jest zmiana kierunku przewodów, łączenie odcinków, łączenie większych średnic z mniejszymi lub łączenie więcej niż dwóch rur
 • kolana (90° i 45°) i łuki gięte – do zmiany kierunku biegnących rur
 • trójniki i czwórniki – do łączenia więcej niż dwóch rur
 • dwuzłączki (łączenie przewodów) – do redukcji średnic
 • łączniki adaptacyjne – do kompensacji różnic między rozstawem króćców starych i nowych typów gazomierzy
 • reduktory ciśnienia – urządzenia obniżające ciśnienie gazu w sieci
 • armatura regulacyjna – kurki kulowe umożliwiające odcięcie przepływu gazu i zawory odcinające, które mogą współpracować z detektorami gazu
 • armatura ochronna – filtry do gazu
 • armatura rewizyjna – tzw. wyczystki, czyli trójniki rewizyjne zakryte zaślepką – do inspekcji rur gazowych
 • gazomierze – przyrządy pomiarowe do zużycia gazu
 • armatura czerpalna – szybko złącza składające się z kurka i przewodu elastycznego, służące do podłączenia kuchenek gazowych
 • przewody spalinowe, które łączą odbiornik gazowy z kominem

Elementami wspomagającymi instalację wodociągową są uchwyty (obejmy) do mocowania rur i materiały uszczelniające (teflon, pasty).

Budowa instalacji gazowej
Gaz pochodzący z przyłącza gazowego kierowany jest do pionu, tj. odcinka doprowadzającego go do każdej z kondygnacji. W domkach jednorodzinnych, gazomierz powinien być zamontowany przed pierwszym odbiornikiem gazu. W mieszkaniach domów wielorodzinnych, każde mieszkanie zobowiązane jest do posiadania własnego licznika gazowego, zwanego inaczej gazomierzem mieszkaniowym. Zawór odcinający, tzw. kurek kulowy jest elementem uzupełniającym gazomierz. Dzięki niemu, w razie awarii można odłączyć pion bez konieczności zamykania całej instalacji.
Piony wykonywane są ze stali czarnej. Dzielimy je na rury bez szwu lub przewodowe ze szwem. Z pionów, przewodami rozdzielającymi, gaz dociera do odbiorników gazu.
Są one przyłączone na stałe (na sztywno), w pobliżu powinien znajdować się zawór odcinający (kurek kulowy). Wyjątek stanowią kuchenki gazowe ze znakiem bezpieczeństwa „B” (są to kucheneki wyprodukowane przed 1 maja 2004 – zgodnie z przepisami unijnymi na wyrobach musi znajdować się znak zgodności europejskiej: CE). Włącza się je do instalacji przez elastyczne przewody gazowe uzupełnione o kurek, nazywane szybkozłączami. Przed odbiornikiem, na rurze gazowej, wymagany jest łatwodostępny trójnik z zaślepką, tzw. wyczystka, która pozwala na inspekcję rur.

Przebieg przewodów
Co najmniej 60 cm musi wynosić przerwa między odcinkami pionowymi gazu, a urządzeniami elektrycznymi iskrzącymi. Odcinki należy prowadzić po ścianach (w odległości co najmniej 10 cm od innych przewodów), w specjalnych zamocowaniach (obejmach). Przewód przechodzący przez ścianę, powinien być ukryty w odpowiedniej tulei (nie można pokryć go bezpośrednio betonem).

Co decyduje o prawidłowej pracy instalacji?
Gaz jest paliwem bezpiecznym, jeśli pamięta się o podstawowych zasadach:

 • przewody muszą być zabezpieczone przed korozją
 • pomieszczenia, w których są przybory gazowe muszą mieć odpowiednią wentylację
 • staranne wykonanie połączeń między rurami